Gratis verzending bij een besteding vanaf €35!
Voor 15:00 besteld, morgen in huis!
30 dagen retourrecht
Keune
0
0
Gratis verzending bij een besteding vanaf €35!
Voor 15:00 besteld, morgen in huis!
30 dagen retourrecht

Privacy Policy

Nancy Hair & Beauty Center B.V. is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals omschreven in deze privacyverklaring.

Postadres: Gildeweg 9, 4383NH, Vlissingen E-mailadres: [email protected] Telefoonnummer: 0118418058 KvK-nummer: 88719618 Btw-nummer: NL864747238B01

Nancy Hair & Beauty Center B.V. stelt deze privacyverklaring op om inzicht te geven over het gebruik van persoonsgegevens op www.nancyhairbeautystore.nl (hierna "de website") en alle aan de website gerelateerde domeinen.

Onder persoonsgegevens worden alle gegevens verstaan waarmee een individu geïdentificeerd kan worden, zoals de naam, het klantnummer en de persoonlijke contactgegevens. Gegevens die niet persoonlijk zijn, maar in combinatie met persoonlijke gegevens tot identificatie van de gebruiker leiden, hebben tevens te gelden als persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op iedereen die de website bezoekt, of op enig andere wijze met de website communiceert (hierna "de gebruiker").

Nancy Hair & Beauty Center B.V. verbindt zich ertoe de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming in acht te nemen.

Nancy Hair & Beauty Center B.V. draagt zorg voor passende maatregelen ter bescherming van de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens.

In het geval van vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring, of andere aan privacybescherming gerelateerde vragen, kan contact opgenomen worden via:

E-mailadres: [email protected] Telefoonnummer: 0118 418 058.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op: 4 april 2023.

WELKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT

Bij het gebruik van de website of diensten van Nancy Hair & Beauty Center B.V. kunnen de volgende persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt:

 • Voor- en achternaam, bezorg- en woonadres, telefoonnummer, e-mailadres.
 • Gegevens over de activiteiten van de gebruiker van de website.

DOEL VAN DE VERWERKING VAN DE GEGEVENS

Met inachtneming van de privacywetgeving, worden de persoonsgegevens van de gebruikers uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Voor de aflevering van bestelde producten.

In navolging van artikel 6 Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft de verwerking van persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden de volgende grondslag:

 • De gebruiker heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens. (lid 1 sub a) De gegeven toestemming kan te allen tijde door de gebruiker worden ingetrokken.

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de gebruiker. (lid 1 sub b)

 • De verwerking is noodzakelijk vanwege een wettelijke verplichting van de verwerkingsverantwoordelijke. (lid 1 sub c)

 • De verwerking is noodzakelijk om vitale belangen te beschermen. (lid 1 sub d)

 • De verwerking is noodzakelijk om een taak van algemeen belang of openbaar gezag uit te oefenen. (lid 1 sub e)

 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde. (lid 1 sub f) De gerechtvaardigde belangen betreffen het volgende:

  • Om fraude te voorkomen.

ONTVANGERS VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens kunnen door Nancy Hair & Beauty Center B.V. worden verstrekt aan derden, indien dit verenigbaar is met het in deze privacyverklaring genoemde doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Persoonsgegevens worden enkel verstrekt voor de periode en omvang die noodzakelijk is voor de uitvoering van de door Nancy Hair & Beauty Center B.V. gegeven opdracht aan de ontvangers.

In alle gevallen van verstrekking van persoonsgegevens aan derden, draagt Nancy Hair & Beauty Center B.V. er zorg voor dat de gegevens enkel voor de beoogde doeleinden worden gebruikt en overeenkomstig het wettelijk verzekerde beschermingsniveau worden bewaard.

Nancy Hair & Beauty Center B.V. verkoopt de gegevens van de gebruiker nooit voor commerciële doeleinden.

BEWAARTERMIJN VAN DE GEGEVENS

De persoonsgegevens worden door Nancy Hair & Beauty Center B.V. niet langer gebruikt of opgeslagen dan noodzakelijk is voor het bereiken van de doelstellingen waarvoor de gegevens worden verzameld overeenkomstig deze overeenkomst.

RECHTEN VAN DE GEBRUIKERS

De gebruiker van de website kan op ieder moment zijn rechten uitoefenen ten aanzien van Nancy Hair & Beauty Center B.V.

De gebruiker kan zijn verzoek tot de uitoefening van één of meer van zijn rechten kenbaar maken aan Nancy Hair & Beauty Center B.V. middels één van de in deze privacyverklaring genoemde contactgegevens van Nancy Hair & Beauty Center B.V.

Nancy Hair & Beauty Center B.V. geeft gehoor aan het verzoek van de gebruiker, tenzij het verzoek ongegrond of buitensporig is.

Nancy Hair & Beauty Center B.V. geeft uiterlijk binnen een maand na het verzoek reactie op het verzoek van de gebruiker, ook wanneer geen gehoor wordt gegeven aan het verzoek.

De reactie op het verzoek dient duidelijk te zijn voor de gebruiker, en dient schriftelijk of via andere (elektronische) middelen te worden verstrekt aan de gebruiker.

Recht op informatie over de verwerkingen

De gebruiker van de website heeft het recht op een duidelijke en transparante uitleg over de gegevensverwerking.

Middels deze privacyverklaring verstrekt Nancy Hair & Beauty Center B.V. informatie over de bron van de gegevens, de gegevensontvanger(s), de doelstellingen, noodzakelijkheid en grondslag van de gegevensverwerking, de waarborgen voor gegevensbescherming, de bewaartermijn, de contactgegevens voor klachten, de rechten van de gebruiker.

Recht van inzage

De gebruiker van de website heeft het recht om, met redelijke tussenpozen, zijn persoonsgegevens die zijn verzameld in te zien.

Nancy Hair & Beauty Center B.V. verstrekt de gebruiker, indien hierom is verzocht, inzage in een overzicht met in ieder geval de volgende gegevens met betrekking tot de gebruiker:

 • de doelstellingen voor de gegevensverwerking;
 • de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens worden doorgegeven;
 • de bewaartermijn van de persoonsgegevens;
 • het recht op wijziging, verwijdering, beperking, of bezwaar;
 • het recht om een klacht in te dienen.

Wanneer de gebruiker verzoekt tot inzage in zijn verzamelde persoonsgegevens, wordt voordat inzage wordt gegeven, de identiteit van de gebruiker vastgesteld door Nancy Hair & Beauty Center B.V.

Indien een kopie van de gegevens wordt verstrekt aan de gebruiker, worden voor de verstrekking van de kopie geen kosten in rekening gebracht, tenzij de gebruiker meerdere kopieën wil ontvangen en hier op basis van administratieve kosten een redelijke vergoeding voor gevraagd kan worden.

De kopie wordt schriftelijk aangeboden, waaronder begrepen in elektronische vorm.

Indien de gebruiker het verzoek tot inzage elektronisch indient, wordt de kopie van de gegevens eveneens middels elektronische vorm verstrekt, tenzij de gebruiker anders verzoekt.

Een kopie van de persoonsgegevens wordt binnen een maand na het verzoek aan de gebruiker verstrekt.

Recht op rectificatie

De gebruiker van de website heeft het recht om zijn persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen indien deze niet accuraat zijn.

Indien de gebruiker niet de mogelijkheid heeft om zijn persoonsgegevens zelf te corrigeren of aan te vullen, kan de gebruiker Nancy Hair & Beauty Center B.V. opdragen zijn persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen.

Nancy Hair & Beauty Center B.V. brengt alle ontvangers van de persoonsgegevens op de hoogte van de gewijzigde gegevens, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanning vergt in verhouding tot de belangen van de gebruiker. Nancy Hair & Beauty Center B.V. verstrekt de gebruiker informatie over deze ontvangers indien de gebruiker hierom verzoekt.

Recht op gegevenswissing

De gebruiker van de website heeft het recht om zijn verzamelde persoonsgegevens door Nancy Hair & Beauty Center B.V. te laten wissen, indien sprake is van één van de in artikel 17, lid 1 Algemene verordening gegevensbescherming genoemde situaties.

Tevens heeft de gebruiker het recht om 'vergeten te worden' indien Nancy Hair & Beauty Center B.V. persoonsgegevens van de gebruiker openbaar heeft gemaakt en de gebruiker verzoekt om uitwissing van zijn gegevens. Nancy Hair & Beauty Center B.V. dient in dit geval de nodige maatregelen te nemen om andere verwerkingsverantwoordelijken op de hoogte te brengen dat de gebruiker zijn persoonsgegevens of enig kopie hiervan wil uitwissen.

Er hoeft geen gehoor te worden gegeven aan een verzoek tot uitwissing van persoonsgegevens indien de verwerking van de gegevens nodig is voor één van de in artikel 17, lid 3 Algemene verordening gegevensbescherming genoemde redenen.

HET GEBRUIK VAN COOKIES

Nancy Hair & Beauty Center B.V. maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine hoeveelheden data die op de browser van de gebruiker worden geplaatst op het moment dat de gebruiker de website bezoekt, en bij een volgend bezoek van de gebruiker naar de server van de website teruggestuurd worden. Door het plaatsen van cookies kunnen gebruikers van elkaar worden onderscheiden en bij een nieuw bezoek aan de website kunnen de gebruikers worden herkend. Hierdoor kan het gebruik van de gebruiker van de website bijgehouden worden. Het plaatsen van cookies dient ter verbetering van de prestaties en het functioneren van de website.

Voor alle andere vragen

Bel ons

Ma. t/m Vr. bereikbaar van 09:00 t/m 13:00, telefonisch zijn wij niet altijd even goed bereikbaar. Heeft het geen haast? Stuur dan een mailtje

0118-441-729

Social media

Volg jij ons al?

4,8Review LogoWij scoren een 4,8 op Google

Nancy Hair & Beauty store

Badhuisstraat 32-36
4381LT Vlissingen
Nederland Bekijk op Google Maps

BTW:NL852840469B01